TANDANG………. !!! NYANDANG KAHAYANG

Category Archives: TATAR SUNDA

Papatah Kolot Baheula….

Papatah ieu tos didugikeun sacara lisan turun temurun ti para karuhun pikeun bekel ngajalanan kahirupan. Hubungan Jeung Sasama Mahluk Ngeduk cikur kedah mihatur nyokel jahe kedah micarek (Trust – teu kaci calikong, maling, nilep, jsb… lamun erek nyokot hiji hal kudu saidin anu boga). Sacangreud pageuh sagolek pangkek (Commitment, menepati pasini & consitent). Kalakuan lunca …

Baca lebih lanjut

ASAL MUASAL HAYAM JAGO KONGKORONGOK….

Kacaritakeun jaman baheula aya oray naga geus lila ngalamun hayang nyaba ka kahiyangan. Unggal isuk eta oray teh osok dangdan mapantes maneh. Tapi keukeuh teu ngarasa ginding lantaran teu boga perhiasan, mangkaning arek ngadeheus ka dewa. Sanggeus mikir manehna inget ka sobatna sakadang titinggi, maksudna arek nginjeum tanduk ka sakadang jago haritamah jago teh aya …

Baca lebih lanjut

Kasakten Abah Suma…..( bagean dua )

Ingetan Abah Suma kumalayang ka mangsa puluhan taun ka tukang. Keur jaman ngaji di Ajengan Solih. Unggal reres nyorogkeun kitab, hanca ajian sewang-sewangan, para santri sok diwejang ku ajengan. Rupa-rupa. Aya perkara nu patula-patali jeung ahlak budi pekerti, sangkan para santri handap asor, hade tata hade basa, daek nulung ka nu butuh nalang ka nu …

Baca lebih lanjut

KASAKTEN ABAH SUMA……(bagean hiji)

Jejer : Abdul Hamid Marta Kawas sasari, Abah Suma nunda tanggungan kangkung di tungtung teras pakarangan toko emas, peuntaseun pasar. Lantaran ngan eta-etana lahan kosong keur majangkeun dagangan. Di ditu di dieu geus heurin. Malah nepi ka leber ka jalan. Matak ngamacetkeun patali marga. Eta teh lumangsung saban poe ti samemeh adan subuh. Boh nu …

Baca lebih lanjut

NGABELENYEH……..

Muka Toko Adun: “Na, hirup teh apes-apes teuing” Adin: “Apes kumaha?” Adun: “Geus mah teu boga duit sagoweng-goweng acan, roko ge teu gableg deuih” Adin: “Gampang soal duit jeung roko mah” Adun: “Gampang kumaha?” Adin: “Tinggal muka toko. Naon hesena?” Adun: “Ti mana modalna kudu muka toko?” Adin: “Lain muka toko nu hartina ngawarung, tapi …

Baca lebih lanjut

NYOREANG KA TUKANG……..

Kuring, adi, indung, uwa, emang, caricing teh di imah nini. Aki tos ngantunkeun, uwa jeung indung geus teu karagungan caroge, emang bujang kapalang, ABG ceuk basa ayeuna mah. Pagogonyok di imah sagede gowok. Imah panggung, tihangna ge ku awi. Inget we tihang teh aya nu molongoan, paranti nyesepkeun buuk kusut nu murudul kabawa ku sisir …

Baca lebih lanjut

Ruksakna Iman Jeung Alam……

Hayu urang regepkeun pidawuh Alloh dina surat Ar-Rum 40-42, uni hartosna kieu : “Nya Alloh anu ngayugakeun maraneh, tuluy Anjeunna anu maparin rejeki ka maraneh, tuluy Anjeunna anu bakal mateni maraneh, tuluy Anjeunna anu bakal ngahirupkeun deui maraneh. Naha aya ti antara sarekat-sarekat maraneh nu migawe perkara nu karitu? Maha suci Anjeunna jeung maha luhung …

Baca lebih lanjut