TANDANG………. !!! NYANDANG KAHAYANG

Kasakten Abah Suma…..( bagean dua )

Ingetan Abah Suma kumalayang ka mangsa puluhan taun ka tukang. Keur jaman ngaji di Ajengan Solih. Unggal reres nyorogkeun kitab, hanca ajian sewang-sewangan, para santri sok diwejang ku ajengan. Rupa-rupa. Aya perkara nu patula-patali jeung ahlak budi pekerti, sangkan para santri handap asor, hade tata hade basa, daek nulung ka nu butuh nalang ka nu susah, boh ku tanaga mun kaduga, ku harta mun boga, ku elmu mun bisa. Aya perkara nu patula-patali jeung tareh para Rosul katut para sohabat. Atawa ngajawab pananya barudak santri.

Inget keneh, aya santri nanyakeun, para Nabi jeung Rosul, kaasup jalma sakti mandraguna atawa henteu ? Sabab tugasna nyanghareupan jalma-jalma ingkar, beurat kacida. Ajengan Solih ngajawab panjang lebar.
“Teuteusingna. Biasa bae. Ngan pedah dina waktu-waktu nu tangtu, dina kaayaan kadesek pisan, sok dipaparin pitulung ku Alloh, ku mangrupa kaajaiban. Nu disebut mujizat tea. Sipatna dadak-dadakan, saharitaeun wungkul jeung ukur saluareun awak, dumasar kana kersaning Alloh. Nabi Ibrohim, upamana, diduruk ku Raja Namrud. Teu nanaon. Tong boro renghek tutung, teu bocel-bocel acan. Naha kulit, daging, tulang Nabi Ibrohim anti-seuneu? Henteu. Ngan seuneuna, tunduk kana parentah Alloh sangkan tiis,” derekdek Ajengan Solih maca ayat 69 surat Anbiya “Qulna ya naru kuni bardan wa salamun ala Ibrohim”.
“Nabi Musa oge sami basa meulah laut?” santri sejen nanya.
“Sarua pisan. Taya gesehna. Basa Bani Isroil nu dipingpin ku Nabi Musa jeung Nabi Harun, diudag ku Firaun sabalad-balad, srog ka sisi laut. Maju cilaka, dieleled ombak, mundur pasti binasa dirogahala Firaun. Dina kaayaan genting kitu, Alloh maparin wahyu ka Nabi Musa, sangkan neunggeulkeun iteukna kana beungeut cai. Laut muka, nyengled, jadi jalan ngabulungbung. Bani Isroil gancang mareuntas ka dinya. Geus kabeh nepi ka sisi, balad Firaun di tengah keneh. Laut nutup deui. Atuh kakereb kabeh. Geura pek baraca Quran, surat Syu’aro ayat 63 jeung al Qoshosh ayat 40. Teu aya hiji ge Nabi jeung Rosul kacaturkeun weduk gagah mandraguna.”

***
Ras ka dinya, Abah Suma gegebegan. Sok sieun jalma rea tikosewad kana kamusrikan. Bari dirina kababawa. Dianggap nu jadi sabab. Padahal teu pisan-pisan. Ngarubuhkeun pamuda mabok di pasar, lain kahayangna, jeung memang teu bisa nanaon. Estuning pitulung Alloh ka aki-aki rempo nu keur nyiar kipayah keur ngabayuan dirina pribadi kadua pamajikanana.

Awak Abah Suma ngadegdeg kawas nu muriang. Hatena patingsereset. Karingrang sumarambah ka saurat-urat awak Sieun timbul takabur. Angkuh. Sombong. Gede hulu. Asa aing sakti manggulang-mangguling. Hariwang pada muja pada muji, pada nyembah, pada ngadewakeun.
“Padahal eta estu mung wungkul kapalay sareng widi Anjeun, ya Alloh. Anjeun Nu Maha Kawasa maparin maunah ka abdi anu sakieu lemahna,” sora Abah Suma leslesan, satengahing sujud nu beuki nyuksruk.

Enya ma’unah. Abah Suma rumasa, ukur jalma saaya-aya. Ukur jalma sabisa-bisa ngajalankeun parentah Alloh sakaligus nyingkahan nu dilarang ku Anjeunna.

Saur Ajengan Solih bareto, pitulung langsung ti Alloh teh rupa-rupa. Gumantung harkat jalma nu dipaparin pitulung. Keur bangsa Nabi jeung Rosul mah disebutna mu’jizat, sakumaha nu kungsi dijelaskeun. Ka jalma-jalma nu baris rek dijenengkeun Nabi jeung Rosul, ku Alloh tos dipaparin pitulung ti anggalna keneh. Disebutna irhash. Kawas Muhammad nuju pamuda, dagang ka Sam, sajajalan teh sok diiuhan ku mega. Musa nuju orok dipalidkeun ka walungan Nil, ambeh salamet tina panandasa Firaun, henteu titeuleum. Malah jolang wadah pamalidanana nyangsang di tukangeun karaton Firaun. Terus eta orok dikukut ku prameswari Firaun nepi ka dewasana, tur engkena diparentah ku Alloh sangkan dawah ka Firaun. Keur bangsa jalma ahli ibadah jeung ahli amal soleh nu geus ngahontal darajat waliyulloh — kakasih Alloh — disebutna karomah. Ari keur bangsa awam mah, jalma-jalma biasa nu Islam tur iman, pitulung langsung tur dadak-dadakan teh disebutna maunah. Kawas hiji jalma diudag anjing edan. Ujung bisa ngaluncatan pager tembok u luhurna tilu meter. Nepi ka salamet teu digegel anjing. Padahal ari ngahaja-haja mah, ngaluncatan solokan sadeupa ge, tikosewad labuh.
“Tapi jalma kapir, jalma maksiat ge, sok meunang kanyaah ti Alloh. Malah sok dianggap leuwih ti jalma Muslim tur mu’min. Ngan nu kitu mah disebutna istrijrod. Panyungkun. Saolah-olah Alloh SWT mukprukan ku sagala kasenangan nu dipikahayangna. Pek siah, pek siah. Ngan geus nyampak azab nu bakal datang dadak-dadakan, “Ajengan Solih maca ayat 44 surat al An’am. Terus nambahan katerangan, yen mujizat, irhash, karomah, maunah mah, henteu bisa diulik ditalungtik. Estuning meleg-meleg rusiah Alloh. Ari kaajaiban-kaajaiban mangrupa hasil ulikan, diajar, latihan, kaasupna sihir. Bangsa dukun, bangsa tukang torah, bisana kitu teh lantaran diajar, latihan, ngulik, dibarung ku muhit ka iblis, mumuja ka setan. Nu matak sihir diharamkeun ku Islam. Nu ngawasa jeung percaya kana sihir, diasupkeun ka golongan jalma musyrik. Malah boa murtad, lantaran geus teu ngaku kana ajaran Islam.

Abah Suma beuki sumegruk.
“Pitulung tadi teh, nu disebut ma’unah tea meureun. Alhamdulillah, ya Alloh, abdi anu sakieu laipna, bari lamokot ku dosa, masih keneh dipercanten kangge kumelendang di alam dunya. Henteu jadi parab bedog jalma mabok.”

Ujug-ujug inget Abah Suma ka awewe tengah tuwuh nu ujug-ujug ngaborong kangkung daganganana, tur mere paleuleuwih. Padahal mungguh sareat, dina kaayaan keur pabaliut kitu, make jeung aya nu haat meuli. Padahal Abah Suma sorangan geus ngalapurkeun, yen poe eta mah dagang teh bolay.

Dak dumadak, sakolebat dina sesela batinna, timbul pananya. Naha hal ea teh pedah maneha getol ibadah? Mindeng nyieun kahadean ka sasama manusa? Nepi ka kaasup jalma iman jeung amal soleh. Nepi ka meunang pitulung kalawan teu disangka-sangka?
“Astagfirullahal adzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyumu wa atubu ilaih!”Abah Suma gancang istigfar. Satekah polah mupus rasa jeung pikir nu teu pararuguh. Nu nganggap sorangan kuat iman, alus ibadah jeung rea amal soleh dumasar kana pangajen diri pribadi..

Maca istigfar terus teu eureun. Duka meunang sabaraha balikan. Abah Suma ngarasa hanjakal. Dina kaayaan keungkang kareunang, sieun tigebrus kana kamusrikan, hayoh setan datang ngarobeda. Ngicuk-ngicuk kolbu sangkan kiruh ku rasa dir. Rasa agul. Rasa reueus dumeh meunang pitulung dadak-dakan ti Alloh
“Padahal abdi batan sakieu. Sakeprul keusik ge biheung, dina amparan kajugalaan alam semesta nu teu kaukur lega jeung badagna, ya Alloh. Sok sanaos kitu, abdi, bubuk keusik lembut teh, geuning tetep bae direjekian, ditulungan, disalametkeun. Ya Alloh, ku kituna mugi abdi disalametkeun tina pangrobeda jalma-jalma nu nganggap abdi gagah perkosa, tiasa masihan barokah ka balarea. Teu pisan-pisan, ya Alloh, teu pisan-pisan.”

Beuki meuweuh segruk Abah Suma. Karpet belel pangsujudan beuki cipruk. Beuki deukeut ka waktu magrib.

Basa barudak leutik daratang, rek nakol bedug jeung adan, tingraregog di lawang. Ningali nu nyuuh teu usik-usik. Abah Suma ngajehjer kapiuhan. Tapi teu burung ngadareukeutan. Ngaguyah-guyah. Abah Suma nyah beunta.. Panonna cindul. Beungeutna beueus. Sorana laun nahan inghak manjang. Lalaunan nguniang hudang.
“Barudak,” sora Abah Suma haroshos. “Bantuan Abah ka tempat wudu.”

Iklan

1 Komentar

  1. FitriHardianti

    Subhanalloh… Seueur perkara anu Kedah diaji ku abdi… Tina kahirupan abdi… Hatur Nuhun panulis :’)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: